Parlando di Pekigasa sticker

Parlando di Pekigasa Libri: due dei personaggi principali di "Peki Otoko e Gara" (KADOKAWA).

Da ggeika

2,83 €